เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ชื่อ : นายธวัชชัย ชัยเพชระกุล

เข้ารับตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : 30 กันยายน 2559
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมเกียรติ เจริญฉิม

เข้ารับตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2556
หมดวาระ : 30 กันยายน 2557
รายละเอียด.. »

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ

เข้ารับตำแหน่ง : 06 ธันวาคม 2554
หมดวาระ : 25 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายนพดล โกสุม

เข้ารับตำแหน่ง : 06 มกราคม 2549
หมดวาระ : 30 กันยายน 2554
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางกานดา สุขทุม

เข้ารับตำแหน่ง : 15 ตุลาคม 2547
หมดวาระ : 06 มกราคม 2549
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมเด็จ โภชนจันทร์

เข้ารับตำแหน่ง : 29 มกราคม 2544
หมดวาระ : 15 ตุลาคม 2547
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประกาศิต ยังคง

เข้ารับตำแหน่ง : 17 ธันวาคม 2542
หมดวาระ : 29 มกราคม 2544
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายผจง อุบลเลิศ

เข้ารับตำแหน่ง : 07 มกราคม 2542
หมดวาระ : 17 ธันวาคม 2542
รายละเอียด.. »

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม

เข้ารับตำแหน่ง : 09 พฤศจิกายน 2537
หมดวาระ : 30 กันยายน 2541
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางจงพิศ กันหลง

เข้ารับตำแหน่ง : 02 พฤศจิกายน 2535
หมดวาระ : 09 พฤศจิกายน 2537
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย