เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner


คณะครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่60 ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมราชองครักษ์ ถนนทหาร แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษา 88 พรรษา
และเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติและวิชาชีพครู สามัคคีธรรม
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

โดยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
และ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย