กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

รองผู้อำนวยการวรินพร เจริญแล้ว

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 13 ธันวาคม 2510

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีครุศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติรับราชการ
พ.ศ.2533 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.2536 โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2538 โรงเรียนศรีลาจารย์พิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2554 รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
8 มกราคม 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ผลงานที่ผ่านมา
- ครูผู้มีผลการสอนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียน
- ครูแกนนำและครูต้นแบบ กรมสามัญศึกษา
- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
- ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป

การศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาต่างประเทศ
มาเลเซีย ฮ่องกง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

คู่สมรส
นายธงชัย เจริญแล้ว อาชีพวิศวกร มีบุตร 2 คน คือ
นายหิรัญ เจริญแล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธนชาติ เจริญแล้ว นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมทหาร

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย