เมนูหลัก


กลุ่มงาน


เอกสารดาวน์โหลด


สื่อการสอน ครู จปว.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชม


Banner

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

 

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

 1. การจัดหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนนำสู่มาตรฐานสากล
 2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
 3. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและองค์กร
 4. ส่งเสริมคุณค่าและค่านิยมสู่คุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน  

 

เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและสังคมโลก
 3. ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน
 4. บุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและจัดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 6. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
 7. โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 8. โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
 9. องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

        คนดีศรีจันทร์ประดิษฐ์  มีจิตอาสา

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

        โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม  นำสู่ความพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

        “สิปฺปสมํ ธนํ นตฺถิ” แปลว่า ทรัพย์เสมอด้วยศิลปะศาสตร์ไม่มี

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 1. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีส่วนในกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 6. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบมีประสิทธิผล

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
 5. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 1. ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนนำสู่มาตรฐานสากล
 2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและเครือข่ายชุมชน
 3. สร้างครูมืออาชีพสนับสนุนความก้าวหน้า สร้างเครือข่ายครู ส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาสุขอนามัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิต

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

 

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (Student Quality in World Class Standard School)

 1. เป็นเลิศทางวิชาการ (Smart)
 2. สื่อสารสองภาษา (Communication)
 3. ล้ำหน้าทางความคิด (Thinker)
 4. ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovator)
 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

JPV News


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย