ประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่สุโขทัย~กรุงรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย

พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา

พระมหากษัตริย์สมัยธนบุร

พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์