การแบ่งประเภทของการออกแบบ (แบบที่ 2) แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ (สังเขต นาคไพจิตร. 2530 : 43 – 47 : อ้างอิงมาจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2522 :                          1. การออกแบบตกแต่ง (decorative design) ป็นการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร (interiordesign)และการตกแต่งภายนอกอาคาร (exteriordesign)                                                          2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (products design) เป็นการออกแบบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบเครื่องนุ่งห่มสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องประดับผลิต ภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการผลิตคราวละมากๆ ในการขายก็ต้องขายให้ได้มากเพื่อให้สัมพันธ์กับการผลิตซึ่งจุดประสงค์ในการผลิตจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อให้การออกแบบบรรลุตามจุดประสงค์ นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการออกแบบ ดังนี้
                          2.1 ความสัมพันธ์ของรูปแบบ วัสดุ
และวิธีการผลิต
                          2.2 ความสัมพันธ์ของรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย
กับความต้องการของผู้บริโภค
                          2.3 ความสัมพันธ์ของรูปแบบ
กับคุณค่าทางความงาม
                          2.4 ความสัมพันธ์ของรูปแบบ
กับระยะเวลาในการผลิต

โคมไฟรูปแปลกๆ ปรับทิศทางได้รอบตัว (เฟอร์นิเจอร์. 2527 : 108 - 109)

โคมไฟรูปแปลกๆ ปรับทิศทางได้รอบตัว
(เฟอร์นิเจอร์. 2527 : 108 - 109)

                  3. การออกแบบพานิชยศิลป์ (commercial design)  เป็นการออกแบบที่เน้นหนักไปในทางการค้า รูปแบบของงานประเภทนี้จะต้องออกแบบให้มีความแปลกใหม่เป็นที่ต้องการในสังคมมีรูปแบบที่งดงามเร้าใจ ชี้ชวนให้เกิดความต้องการ เพื่อให้มีผลทางด้านปริมาณการขายเป็นสำคัญ ผู้ออกแบบงานประเภทนี้ จะต้องมีความรู้และเข้าใจจิตวิทยาชุมชนเป็นอย่างดีด้วย

ขวดใส่น้ำหอมรูปทรงแปลก (Mail order catalog. 1973 : 21)

ขวดใส่น้ำหอมรูปทรงแปลก ที่จุกขวดมีภาพอาคารที่งดงามประกอบอยู่ด้วย
(Mail order catalog. 1973 : 21)

                  4. การออกแบบสื่อสาร (massage design)  เป็นการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายให้เข้าใจร่วมกันได้ทุก ๆ คนในสังคม การสื่อความหมายสามารถสื่อได้ด้วยภาพ สัญลักษณ์ หรือภาษา โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจใช้ร่วมกันก็ได้ ซึ่งใช้รูปแบบที่ปรังปรุงมาจากธรรมชาติ หรือรูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องหมายการค้า ตราประจำหน่วยงาน ต่างๆ เช่น ตราประจำสถานศึกษา จังหวัด สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น ตลอดจนเครื่องหมายและสัญญาณเกี่ยวกับการจราจร ฯลฯ (อารี สุทธิพันธุ์. 2527 : 17)

สัญลักษณ์สากลเพื่อการขนส่งสินค้า (ศาสตรพันธุ์. 2530 : 161)

สัญลักษณ์สากลเพื่อการขนส่งสินค้า
(ศาสตรพันธุ์. 2530 : 161)