หลักการออกแบบ 

            สิ่งต่างๆที่เห็นมีรูแบบทึ่งดงามมีประโยชน์ใช้สอยตามความต้องของผู้ออกแบบนั้นและถ้าพิจราณาให้ลึกซึ้งลงไปอีกจะพบว่าเป็นผลรวมของหลักออกแบบเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปเป็น

เครื่องช่วยคิดในการออกแบบงานช่างสาขาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

            1.  ต้นกำเนิดหรือรากฐาน  คือ การศึกษาถึงความเป็นมาให้เกิดความเข้าใจของสิ่งที่มีในท้องถิ่น เพื่อศึกษาให้เกิดความซาบซึ่ง ถีงรูปร่าง รูปทรงลักษณะว่าเป็นอย่างไร

            2.  การวิวัฒนาการ  ได้แก่ การคลี่คลายแบบอย่างที่เกิดขึ้น เป็นการศึกษาความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ

            3.  การพัฒนาการ  ได้แก ่แบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง กันตลอดมา

            4.  การต่อเนื่อง  ได้แก ่การศึกษาค้นคว้า วิจัยการต่อเนื่องของแบบอย่างระหว่างสมัยหนึ่งกับอีกสมัยหนึ่ง

            5.  อิทธิพล  หมายถึง การศึกษาให้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดผลต่อบรรคาความเปลื่ยนแปลงของแบบอย่าง

            6.  การประยุกต์  หมายถึง งานออกแบบที่ศึกษามาจากการค้นคว้า จากหลักการต่างๆ จากแนวความคิดของตนเอง