p

ชื่อ นางพิมลมาศ พัดสมร

เกิด วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2505

ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

 

 

[ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่7 โรงเรียนถิวานนท์ศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดรางบัว

ปริญญาตรี(คบ.) เอกภาษาไทย วิทยาลัยครูธนบุรี

ปริญญาโท(กศ.ม)จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

hประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2537-2553

รับราชการครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน

รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

จัดทำโดย น.ส.ยลดา ระหาร ม.4/1 เลขที่ 16