ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป 

ความหมายของธุรกิจ
                ธุรกิจ  (Business)     หมายถึง    การกระทำหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ  โดยมุ่งหวังผลกำไร (Profit)   ขณะเดียวกัน
ก็มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน 
                หน้าที่ขั้นพื้นฐานของธุรกิจ  มีดังนี้
                1.  จัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงาน
                2.  แปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
                3.  ทำหน้าที่ทางการตลาด  เช่น  การจัดจำหน่ายสินค้า  หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่คนกลาง หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย
                4.  ให้บริการแก่ลูกค้า
                ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ
                โดยทั่วไปปัจจัยที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมีอยู่ 4 ประเภทหรือที่เรียกกันว่า 4M’s คือ
                1.  คน  (Man)
                2.  เงิน  (Money)
                3.  วัสดุหรือวัตถุดิบ  (Material)
                4.  วิธีปฏิบัติงาน  (Method)  /  การบริหารงาน (Management)

ความสำคัญของธุรกิจ
                การประกอบธุรกิจแต่ละประเภทมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง  บุคคลเหล่านั้นล้วนแต่มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาธุรกิจด้วยเหตุผลแตกต่างกัน  ดังต่อไปนี้
                1.  เพื่อตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
                2.  เพื่อธุรกิจของตน
                3.  เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

 ประโยชน์ของธุรกิจ
                ธุรกิจมีประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังนี้
                1.  ทำให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
                เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด เช่นเมื่อมีบ้านย่อมต้องการเฟอร์นิเจอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบ้าน เป็นต้น
                2.  ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
                องค์กรธุรกิจเมื่อผลิตสินค้าแล้วย่อมต้องการขายหรือจำหน่ายสินค้าออกสู่ผู้บริโภค จึงต้องมีธุรกิจอื่นมาทำหน้าที่กระจายสินค้าเหล่านั้นเช่น มีระบบคนกลาง ได้แก่ พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจำหน่ายและนายหน้า  มีระบบการขนส่ง การคลังสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ฯลฯ
                3.  เกิดการจ้างงาน
                ธุรกิจต้องจ้างบุคคลเข้ามาทำงาน ทำให้ช่วยลดปัญหาการว่างงานและปัญหาทางสังคมด้วย
                4.  ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น
                ประชาชนมีงานทำและมีรายได้จากองค์กรธุรกิจ  ทำให้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น เกิดมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นด้วย
                5.  สร้างรายได้ให้กับรัฐ
                การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธุรกิจให้กับรัฐบาล ทำให้รัฐบาลมีเงินไปพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน
                6.  เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
                มีเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า  มีเครื่องมือสื่อสารที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น
                7.  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
                การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถนำออกไปจำหน่ายต่างประเทศ   ทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น   เศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้น