กลุ่มสาระ   พละศึกษา  

สมศักดิ์      เตี้ยบัวแก้ว

โรงเรียน  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม


กติกาวอลเลย์บอล
ข้อที่ 1 พื้นที่เล่นลูก ข้อที่ 11 ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย ข้อที่ 21 ความประพฤติที่ต้องการ
ข้อที่ 2 ตาข่ายและเสาขึงตาข่าย ข้อที่ 12 ผู้เล่นบริเวณตาข่าย ข้อที่ 22 การผิดมารยาท การลงโทษ
ข้อที่ 3 ลูกบอล ข้อที่ 13 การเสิร์ฟ ข้อที่ 23 ฝ่ายทำหน้าที่ในการตัดสิน
ข้อที่ 4 ทีม ข้อที่ 14 การรุก ข้อที่ 24. ผู้ตัดสินที่ 1
ข้อที่ 5 ผู้นำของทีม ข้อที่ 15 การสกัดกั้น ข้อที่ 25. ผู้ตัดสินที่ 2
ข้อที่ 6 การได้คะแนน ข้อที่ 16 หยุดการแข่งขันตามกติกา ข้อที่ 26 ผู้บันทึก
ข้อที่ 7 โครงสร้างการแข่งขัน ข้อที่ 17 การถ่วงเวลาการแข่งขัน ข้อที่ 27 ผู้กำกับเส้น
ข้อที่ 8 การเปลี่ยนตัว ข้อที่ 18 หยุดการแข่งขันที่ยกเว้น ข้อที่ 28 สัญญาณตามกติกาการแข่งขัน
ข้อที่ 9 รูปแบบของการเล่น ข้อที่ 19 การหยุดพัก การเปลี่ยนแดน สรุปกติกาโดยทั่วไป
ข้อที่ 10 การเล่นลูกบอล ข้อที่ 20 ตัวรับอิสระ ผู้จัดทำ


กติกาข้อที่ 28 สัญญาณตามกติกาการแข่งขัน (OFFICIAL SIGNALS)

28.1 สัญญาณมือของผู้ตัดสิน (REFEREES' HAND SIGNALS)
ผู้ตัดสินต้องแสดงสัญญาณมือแสดงเหตุผลของการเป่านกหวีด (ที่เป่าเพื่อแสดงการกระทำผิด หรือเพื่อหยุดการแข่งขัน)
ต้องแสดงสัญญาณค้างไว้ชั่วขณะหนึ่ง และถ้าแสดงสัญญาณด้วยมือข้างเดียวต้องใช้มือข้างเดียวกับทีมที่ทำผิดกติกา
หรือขอหยุดการแข่งขัน

28.2 สัญญาณธงของผู้กำกับเส้น (LINE JUDGES' FLAG SIGNALS)
ผู้กำกับเส้นต้องแสดงสัญญาณธงตามลักษณะของการทำผิดกติกาที่เกิดขึ้นและต้องค้างไว้ชั่วขณะหนึ่ง


สรุปกติกาโดยทั่วไป
๑. ถ้าลูกบอลทำให้ตาข่ายฉีกขาดหรือทำให้ตาข่ายหลุด ให้ยกเลิกการเล่นลูกนั้นและให้เริ่มเล่นใหม่
๒. ผู้ที่รับลูกเสิร์ฟจากฝ่ายตรงข้าม จะทำการสกัดกั้นหรือตบลูกบอลไม่ได้
๓. แต่ละทีมจะขอเวลานอกได้ ๒ ครั้งต่อเซต
๔. เมื่อลูกบอลพุ่งไปถูกตาข่ายและเป็นเหตุให้ตาข่ายไปถูกฝ่ายตรงข้ามถือว่าไม่ผิดกติกา
๕. ผู้เล่นถูกตาข่าย ในกรณีที่มีการเล่นลูกในแถวหน้า ถือว่าผิดกติกา
๖. ผู้เล่นถูกลูกบอลในแดนของฝ่ายตรงข้าม ก่อนหรือระหว่างการเล่นลูกบอลของฝ่ายตรงข้ามถือว่าผิดกติกา
๗. การเล่นลูกบอลคนเดียวติดต่อกันสองครั้ง เช่น ตั้งลูกเองแล้วตบลูกบอล ถือว่ผิดกติกา
๘. หากฝ่ายรับบล็อกลูกบอลกลับไปถูกศีรษะของผู้ที่ตบลูกบอลมา แล้วลูกบอลเคลื่อนไปถูกเสาอากาศ ลักษณะนี้ถือว่าฝ่ายตบทำลูกบอลออกเพราะลูกบอลถูกเสาอากาศแล้ว
๙. ลูกบอลที่ข้ามแนวตาข่ายไปยังเขตรอบสนามของทีมตรงข้ามแล้ว โดยบางส่วนหรือทุกส่วนของลูกบอล
อยู่ภายนอกพื้นที่สำหรับข้ามตาข่าย อาจนำกลับมาเล่นได้อีก ถ้าผู้เล่นไม่ถูกด้านเดียวกันสนาม ฝ่ายตรงข้าม
จะกีดขวางการเล่นลูกนี้ไม่ได้
๑๐. ในเซตตัดสิน ทีมใดทำคะแนนได้ ๘ คะแนน ให้ทำการเปลี่ยนแดนทันที และตำแหน่งของผู้เล่นให้เป็นไปเหมือนเดิม

 

 

 
Home