หน้าแรก

สนามแม่เหล็ก

สนามไฟฟ้า

โมเมนตัม

งานและพลังงาน

การเคลื่อนที่

โพรเจกไทล์

งาน

ประจุไฟฟ้า

ผู้จัดทำ

สรุปสูตรม.4
สำหรับ  ม.4  เทอม  1  นะค่ะ  เนื้อหาที่มีสูตร คือ  
เรื่องการวัดและแปรความหมายข้อมูล
 เรื่องแสงและการเห็น
ปรากฎการณ์คลื่น

สำหรับเรื่องการวัดและแปรความหมายข้อมูล  สูตรจะยังมีไม่มากนักนะค่ะ
 แต่เรื่องแสงและการมองเห็น กับเรื่องปรากฎการณ์คลื่นสูตรจะมากขึ้นค่ะ
การวัดและแปลความหมายข้อมูล
สูตร    เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
            A%    =     * 100%
            A       =     * A

สูตร    การบวก - ลบ - คูณ - หาร - ความคลาดเคลื่อน
บวก    ( A A ) + ( B B )    =    ( A + B ) ( A + B )
ลบ     ( A A ) - ( B B )    =    ( A - B ) ( A + B )
คูณ    ( A A )  ( B B )    =    ( A * B ) ( AB + BA )
หาร                            =            

สูตร    เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนของเลขยกกำลัง
X%    =    pA% + qB% + rC%
X    =    
( A )n    =    An nA * 100%
A    -    ค่าที่วัดได้
A    -    ความคลาดเคลื่อนของการวัด
 
สูตร    สมการเส้นตรง
y    =    mx + c
m    -    ค่าคงที่ ( ความชัน )
y    -    ตัวแปรตาม
x    -    ตัวแปรต้น
c    -    ค่าคงตัวมีขนาดเท่ากับระยะที่กราฟตัดแกน y

สูตร    การหาค่าความชันบนเส้นกราฟ
m    =    tan    =    
y    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน y
x    -    ผลต่างที่เกิดขึ้นบนแกน x
                                              
แสงและการมองเห็น
 สูตร    การหามุมวิกฤต
   =    
   =    nน้อย / nมาก
Sin 90 ํ    =    1

สูตร    ลึกจริง ลึกปรากฏ
   =        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง    =    ระยะภาพ / ระยะวัตถุ
                                              
สูตร    การเปรียบเทียบดรรชนีหักเห
มองเฉียง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง
มองตรง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง
n1    =                    n2    =    
n1    -    ดรรชนีหักเหของวัตถุ
n2    -    ดรรชนีหักเหของอากาศ
c    -    อัตราเร็วของแสง ( 3*108 m/s )
v    -    ความเร็วของแสงในวัตถุ

  สูตร    การหาความยาวโฟกัส
f    =    
   =    
u    =    
v    =    
                                                 
ปรากฎการณ์คลื่น

 

สูตร    การสะท้อนของแสง
i    =    r
i    -    รังสีตกกระทบ
r    -    รังสีสะท้อน

สูตร    เลื่อนกระจก
อัตราเร็วของภาพในกระจก    =    2 เท่าของอัตราเร็วของกระจก

สูตร    การเกิดภาพในกระจกเงาราบ

   -    ความสูงของภาพ
O    -    ความสูงของวัตถุ
V ,    -    ระยะภาพ
U , S    -    ระยะวัตถุ
เมื่อหมุนกระจกเงาระนาบเป็นมุม มุมบ่ายเบนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 2
ถ้าต้องการเห็นภาพของตนเองในกระจกเต็มตัว จะใช้กระจกสูงเพียง ของความสูงของตนเอง
                                                  
สูตร    การคำนวณหาจำนวนภาพ เมื่อกระจกทำมุม ใด ๆ ต่อกัน
จำนวนภาพ ( n )    =    

สูตร    การหักเหของแสง
   =        =        =        =    
   =    
   -    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2
   -    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 2 ไปยังตัวกลางที่ 1
n1    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 1
n2    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2
v    -    อัตราเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ
   -    ความยาวคลื่น
   -    มุมตกกระทบ
   -    มุมหักเห
n    =    
n    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางเทียบกับอากาศ
c    -    ความเร็วของแสงในสูญญากาศ
v    -    ความเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ
----------------------------

 สูตร    การหามุมวิกฤต
   =    
   =    nน้อย / nมาก
Sin 90 ํ    =    1

สูตร    ลึกจริง ลึกปรากฏ
   =        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง    =    ระยะภาพ / ระยะวัตถุ
                                          
สูตร    การเปรียบเทียบดรรชนีหักเห
มองเฉียง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง
มองตรง        =        =    ลึกปรากฏ / ลึกจริง
n1    =                    n2    =    
n1    -    ดรรชนีหักเหของวัตถุ
n2    -    ดรรชนีหักเหของอากาศ
c    -    อัตราเร็วของแสง ( 3*108 m/s )
v    -    ความเร็วของแสงในวัตถุ

  สูตร    การหาความยาวโฟกัส
f    =    
   =    
u    =    
v    =     
---------------------------------------------------
สูตร    หากำลังขยาย
m    =        =        =        =    
f    -    ความยาวโฟกัส
R    -    รัศมีความโค้งของเลนส์
v    -    ระยะภาพ
u    -    ระยะวัตถุ
m    -    กำลังขยาย
I    -    ขนาดภาพ
O    -    ขนาดวัตถุ

สูตร    กล้องจุลทรรศน์
กำลังขยายกล้องจุลทรรศน์    =    mo * me
ความยาวของกล้องจุลทรรศน์    =    S'o * Se
me    -    กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา
mo    -    กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ
S'o    -    ระยะภาพของเลนส์ใกล้วัตถุ
Se    -    ระยะภาพของเลนส์ใกล้ตา
                                                     
สูตร    กล้องโทรทรรศน์
กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์    =    
ความยาวของบกล้องโทรทรรศน์    =    fo + fe
fo    -    ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ
fe    -    ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา

สูตร    การหาความสว่าง
E    =    
E    -    ความสว่าง
F    -    อัตราพลังงานที่แสงตกพื้น
A    -    พื้นที่รับแสง

สูตร    ประสิทธิภาพของหลอดไฟ
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ    =    ปริมาณแสงที่เปล่งออกมา / กำลังวัตต์ที่เข้าไป

กฏของแลมเบิร์ตโคไซน์
E2    =    E1 Cos   0
E1    -    ความสว่างบนพื้นที่ผิวรับแสง
E2    -    ความสว่างบนพื้นที่ผิวรับเอียงแสง
   -    มุมที่พื้นที่รับแสงเอียงไปจากแนวฉาก สำหรับม.4 เทอม 2 นั้นจะมีบทเรียนดังนี้
 เรื่องเสียงและการได้ยิน จะคล้ายกับเรื่องปรากฎการณ์คลื่นนะค่ะ
 และเรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่  จะเรียนเรื่องกฎของนิวตันนะค่ะ

 
เสียงและการได้ยิน
สูตร    การหาความเร็วของเสียงในอากาศ
vt    =    331 + 0.6t
vt    -    อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใด ๆ ( m / s )
t    -    อุณหภูมิของอากาศ ( ํc ) ต้องน้อยกว่า 45 ํc

สูตร    การหาระยะทางของการสะท้อนของเสียง
s    =    
s    -    ระยะทาง
v    -    ความเร็ว
t    -    เวลา

สูตร    การหาความถี่ของคลื่นลัพธ์
   =    
   -    ค่าเฉลี่ยของความถี่ที่เกิดขึ้น
f1    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด
f2    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด

สูตร    การหาความถี่บีตส์
fB    =        =    
fB    -    ความถี่บีตส์
   -    ผลต่างของความถี่บีตส์ , ความถี่บีตส์

b_crane.gif
สูตร    การหาความยาวคลื่น
   =    
l    -    ความยาวเชือก
n    -    จำนวน loop , จำนวนนับ

สูตร    การหาความเร็วของคลื่นตามขวาง
v    =    
T    -    แรงตึงในเชือก ( นิวตัน )
   -    มวล / ความยาว ( kg / m )

สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายเปิด
fn    =    
 fn    -    ความถี่
n    -    จำนวนนับ
u    -    อัตราเร็ว
l    -    ความยาวของท่อ

สูตร    การหาความถี่ในท่อปลายปิด
fn    =    
n    -    จำนวนนับ ( แต่ต้องเป็นเลขคี่ )

สูตร    การหาความเข้มเสียง
I    =    
I    -    ความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ( วัตต์ / ตารางเมตร )
P    -    กำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ( วัตต์ )
R    -    ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับตำแหน่งที่หาความเข้มเสียง ( เมตร )

f_shark_black.gif
สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
f '    =    fo
f '    -    ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
fo    -    ความถี่ของแหล่งกำเนิด
vl    -    ความเร็วของผู้ฟัง
vs    -    ความเร็วของแหล่งกำเนิด

สูตร    การหาความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง
fL    =    
เมื่อผู้สังเกตุเคลื่อนที่ห่างแหล่งกำเนิด และแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง
fL    =    
fL    -    ความถี่ผู้สังเกตุ , ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน
u    -    ความเร็วเสียงในอากาศ
vL    -    ความเร็วของผู้ฟัง

สูตร    การหาความยาวคลื่นเสียงเมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่
เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้ฟัง ( ด้านหน้า )
น    =    
เมื่อแหล่งกำเนิดวิ่งห่างจากผู้ฟัง ( ด้านหลัง )
ล    =    
น    -    ความยาวคลื่นด้านหน้า
ล    -    ความยาวคลื่นด้านหลัง

สูตร    การหาเลขมัค ( Mach nuber )
เลขมัค    =        =        =    

สูตร    การหาความเร็วของเครื่องบินซุปเปอร์โซนิค
v    =    u * เลขมัค
  
f_octopus_blue.gif
การเคลื่อนที่แนวตรง
 สูตร    การหาความเร็ว
v    =        =    
v    -    ความเร็วเฉลี่ย
s1 , s2    -    การกระจัด
t1 , t2    -    เวลา
   -    ผลต่างของการกระจัด
   -    ผลต่างของเวลา
vขณะหนึ่ง    =              0
vขณะหนึ่ง    -    ความเร็วขณะหนึ่ง
การหาอัตราเร็วเฉลี่ย และอัตราเร็วขณะหนึ่ง มีสูตรเหมือนความเร็ว แต่เป็นปริมาณสเกลาร์

สูตร    การหาความเร่ง
a    =        =        
a    -    ความเร่งเฉลี่ย
aขณะหนึ่ง    =              0
aขณะหนึ่ง    -    ความเร่งเฉลี่ยขณะหนึ่ง
สูตร    การหาการกระจัด และระยะทาง
s    =    ut +    =        =    

emailhand.gif
สูตร    การหาความเร็วปลาย
v    =    u + at
v2    =    u2 + 2as

สูตร    การหาความเร่ง
a    =        =        =    
s    -    ระยะทาง ( ไม่คิดเครื่องหมาย )
s    -    การกระจัด ( คิดเครื่องหมาย )
v    -    ความเร็วปลาย
t    -    เวลา
u    -    ความเร็วต้น
a    -    ความเร่ง , ความเร่งเฉลี่ย
   -    ความเร็วที่เปลี่ยนไป
   -    ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
  violet_kitchenknife.gif
แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่
 สูตร    แรงที่กระทำต่อวัตถุ
F    =    ma
F    -    แรงที่กระทำ
m    -    มวล
a    -    ความเร่ง

สูตร    การหาน้ำหนัก
W    =    mg
W    -    น้ำหนัก
m    -    มวล
g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง

สูตร    อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของมวล 2 ก้อน เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน
   =    
W1    -    น้ำหนักมวลก้อน 1
W2    -     น้ำหนักมวลก้อน 2
m1    -    มวลก้อน 1
m2    -    มวลก้อน 2

สูตร    กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
FG    =    
FG    -    ขนาดของแรงดึงดูด
G    -    ค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล
ค่า = 6.673*10-11 Nm2 / kg2
m1 , m2    -    มวลของวัตถุ
R    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2

f_wmelon01.gif
สูตร    ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก
g    =    
me    -    มวลโลก
Re    -    ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงตำแหน่งต่าง ๆ

สูตร    อัตราส่วนความเร่งกับระยะห่างของวัตถุทั้ง 2
   =        =    
g1 , g2    -    ความเร่งของวัตถุทั้ง 2
R1 , R2    -    ระยะห่างของวัตถุทั้ง 2
h    -    ความสูง

สูตร    การหาแรงของวัตถุในแนวดิ่ง
วัตถุมีทิศทางขึ้น
T - mg    =    ma
วัตถุมีทิศทางลง
mg - T    =    ma
T    -    แรงที่วัตถุกระทำ