" การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "1 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
2 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563
4 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
5 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือการดำเนินงาน
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2564
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คู่มือนักเรียน
8 E-Service Facebook Fanpage
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
2 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการ/กิจกรรม
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานการประชุม อบรม สัมมนา
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Facebook Fanpage
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติ พ.ศ. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติ พ.ศ. 2564
4 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Facebook Fanpage
5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายงานการประชุมครูและบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Link
4 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต Link
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียน
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
Link
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
มาตรการการรับสินบน
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษา
วิธีการดำเนินการตามมาตรการ