สถานะการยื่นคำร้องสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรับใบรับรองทางการศึกษา

1. บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้ขอใบรับรอง
2. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ขนาด 3 x 4 ซม.) ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ตามจำนวนฉบับที่ยื่นขอ
3. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นคำขอ
4. สามารถติดตามสถานะการขอใบรับรองได้จากทางเว็บไซต์โรงเรียน

📌 นักเรียนสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องได้ทางเว็บไซต์โรงเรียน (www.chanpradit.ac.th)